DEKRET w sprawie duszpasterstwa i sprawowania liturgii w czasie stanu epidemii.

DEKRET w sprawie duszpasterstwa i sprawowania liturgii w czasie stanu epidemii.

DEKRET

w sprawie duszpasterstwa i sprawowania liturgii

w czasie stanu epidemii.


___________________________________________________________________

W związku z trwającym stanem epidemii i zarządzeniami organów państwowych oraz
w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia
19 marca i 25 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br., Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. oraz Komunikatu Biskupa Kaliskiego z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

 1. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
  1. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. Należy podać wiernym informację o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.
  2. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
  3. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przystąpienia do sakramentu po ustaniu przeszkody.
  4. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować spowiedzi parafialne z odpowiednią ilością kapłanów do sprawowania sakramentu indywidualnie.
  5. Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie:

1) w niebezpieczeństwie śmierci;

2) penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi
nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka.

Przypominam, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywidualnego wyznania grzechów ciężkich.

 1. Przypominam, że w niebezpieczeństwie śmierci każdy kapłan, zgodnie z kan. 976 KPK, może udzielić wiernemu sakramentalnego rozgrzeszenia z każdego grzechu ciężkiego.
 2. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
 3. Komunia Święta
  1. Duszpasterze są zobowiązani przypomnieć wiernym, że w związku z wykładnią trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) w Diecezji Kaliskiej okres w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.03.2020) do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11.06.2020) (zob. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Kaliskiej, s. 23).
  2. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
   • Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
   • Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
  3. Wiernych, którzy nie mogą przystąpić do Komunii św. należy pouczyć
   o praktyce Komunii duchowej.
 1. Celebracje Wielkiego Tygodnia
 2. Wszystkie celebracje należy sprawować wyłącznie w katedrze i w kościołach parafialnych. Na podstawie uprawnień udzielonych przez Kongregację Kultu Bożego
  i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r. udzielam zgody na celebrację w tym roku Wigilii Paschalnej w kościołach rektoralnych, kaplicy WSD, kościołach klasztornych i kaplicach zakonnych jeśli posiadają własnych kapelanów.
 3. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych liturgiach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu.
 4. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze będą transmitowane przez Diecezjalną Telewizję Dom Józefa i Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej: Msza Krzyżma o godz. 10.00, Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.30, Wigilia Paschalna o godz. 20.00
 5. Usilnie zachęca się Księży proboszczów, aby organizowali transmisje z kościołów parafialnych w mediach społecznościowych, a ich terminy podali odpowiednio wcześniej do wiadomości swoim wiernym tak, by mogli łączyć się duchowo.
  W razie niemożności zorganizowania transmisji parafialnych, należy poinformować wiernych o transmisjach ogólnopolskich i diecezjalnych
 6. Niedziela Palmowa. Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski.
 7. Wielki Czwartek. Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katedrze jedynie w wąskim gronie Księży Biskupów i duszpasterzy parafii katedralnej. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które księża proboszczowie dekanatów kaliskich oraz księża dziekani pozostałych dekanatów mogą odebrać w zakrystii katedry w Wielki Piątek, Wielką Sobotę lub w dni powszednie Oktawy Wielkanocy, po wcześniejszym umówieniu się z proboszczem parafii katedralnej.
 8. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów, w tym kapłanów – jubilatów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i obchodem diecezjalnego dnia świętości życia kapłańskiego, będzie odprawiona po ustaniu epidemii.
 9. W Wielki Czwartek kapłanom wyjątkowo zezwala się na możliwość odprawiania Mszy św. w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu (por. dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 25.03.2020).
 10. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:

Msza Wieczerzy Pańskiej

 1. Należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

Wielki Piątek

 1. W modlitwie powszechnej dołączyć wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii oraz za ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku 10.04.2010 r. Stosowne teksty zostaną przekazane do parafii.
 2. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez bezpośredniego kontaktu.
 3. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”.
  W przypadku „ciemnicy” może to być dotychczasowe, stałe tabernakulum do którego dodajemy odpowiednie dekoracje. Do nawiedzenia kościoła należy wykorzystać wówczas boczne wejście i dołożyć starań, by w świątyni
  nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.

Wigilia Paschalna

 1. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, potem następuje modlitwa powszechna i „Liturgia Eucharystyczna”.
 2. Nie stosuje się pokropień, ani nie sprawuje się sakramentu chrztu.
 3. Nie organizuje się procesji rezurekcyjnych. Celebrans na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub na początku Mszy o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zewnątrz, przed drzwiami kościoła.
 4. W parafiach nie organizujemy poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba – tekst błogosławieństwa będzie rozesłany do parafii z prośbą o udostępnienie wiernym.
 5. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia
  i Niedziel Wielkanocnych na stronach internetowych mediów diecezjalnych będą udostępniane pomoce duszpasterskie (filmy, katechezy, nagrania, rozważania Słowa Bożego Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych, inne teksty).
  O szczegółach Kuria Diecezjalna poinformuje niebawem.

/-/ bp Edward Janiak

Biskup Kaliski

 

print